ᓄᑖᕈᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᑦ

ᐃᑯᓇ ᐊᓯᐊᖑᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᕆᐅᒥ ᐅᔨᖅᑐᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᖅ, ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓯᑲᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨᑦ ᐃᓚᖃᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᑐᖃᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᕆᐅᖓᑕ ᓯᓇᓂᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᕆᐅᖅᓴᐃᔪᒪᔪᑦ ᑭᐊᖅᑭᕕᑯᖓᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᓚᒥᐊᓗᒃ ᐃᓕᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᒃᓴᒃᑯᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᑕᕆᐅᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓚᖃᓗᒍ ᐅᒥᐊᖅᑐᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑐᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑕᕆᐅᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᒻᒥᔪᑎᒃᓴᒥᑦ. ᒪᐃ 6, 2019ᒥ, ᑖᓐᓇ ᐃᓕᐅᕈᓯᖅ ᐊᑐᒐᒃᓴᙳᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᑐᖅᓯᑎᑦᑎᕆᐅᖅᓴᔾᔪᓯᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᒥ. ᑕᑯᓗᒍ “Documents” (ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ) ᐊᑖᒍᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓇᔭᕐᒪᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᓂᕆᔭᕐᒥᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.