ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᕆᐅᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖅ

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒥᓴᓐ ᑲᑎᒪᔨᖃᕐᓗᑎᒃ ᑎᓴᒪᓂᒃ (4) ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂᑦ ᑭᒃᑯᓕᒪᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᕐᓄᑦ (IPG) ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓐᓈᖅᑑᑎᓕᐅᖅᑎᐅᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᑕᕆᐅᒥᑦ ᐃᓂᓂᑦ. ᐊᑐᓂ ᑎᓴᒪᑦ (4) ᑎᒥᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᒥᓯᓇ ᐃᒪᐃᒃᑑᓕᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᕆᐅᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ. ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᕆᐅᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐊᑐᓂ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᔨᓂᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᐱᔪᒥᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᒥᓴᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᕆᐅᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᓪᓚᑦᑖᕐᓂᕐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ−ᑯᕝᕙᓕᓯᕇᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᐊᓛᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᑎᐅᓂᖅᓴᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᕆᐅᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂᑦ ᑭᒃᑯᓕᒪᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᕐᓄᑦ (IPG) ᐱᓕᕆᕙᓪᓕᐊᓯᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᕆᐅᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ.