ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ: 2019

  ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

  ᐋᒐᓯ 1, 2019ᒥ, ᑲᓇᑕ ᖄᖏᖅᓯᓚᐅᖅᑐᖅ 10%ᓂᒃ ᐃᒪᕐᒥᓂᒃ ᓴᐳᒻᒥᓇᓱᖕᓂᕐᒥᓂᒃ ᓴᖅᑭᑕᐅᖕᒪᑦ ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᖅ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓄᑦ ᓴᐳᔾᔨᕕᒃ (MPA) ᐊᑖᒍᑦ ᓄᑖᖑᔫᑉ ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓᑕ ᑕᕆᐅᑦ ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᑦ. ᑐᕙᐃᔪᐃᑦᑐᖅ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓄᑦ ᓴᐳᔾᔨᕕᒃ ᓴᐳᒻᒥᔪᖅ 5.55%ᑎᒋ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᒪᖁᑎᖏᓐᓂᒃ, ᑕᒪᒃᑭᖅᖢᒋᑦ ᑎᑭᐅᑎᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᕆᐅᖏᑦ ᓯᒡᔭᖏᓪᓗ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔪᑦ 14%ᑲᓴᖕᒧᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᑦ ᓂᓪᓕᐅᑕᐅᔫᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᔪᐊᖅ, ᔭᔅᑎᓐ ᑐᕈᑐᒧᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᓄᑦ, ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ, ᐱ.ᔨ. ᐊᕿᐊᕈᖅ, ᐅᕙᓂ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ:…

  ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ

  ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒪᐃᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔪᑦ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᐊᑐᖅᓯᑎᑦᑎᓂᒃᓴᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖓ (ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᓕᕆᔭᒃᑯᑦ) ᓄᑖᕈᕆᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᓯᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕐᓂᕐᔭᖓᓂ ᑎᑎᕋᐅᓯᕆᔭᐅᕆᐊᕐᖓᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᒧᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒪᐃᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔪᑦ ᐃᓂᐅᔪᒥ (TINMCA). ᑕᒪᑐᒪ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᐅᓯᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᔭᒃᓴᐅᕗᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ “Documents” (ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ) ᐊᒻᒪ “Other Resources” (ᐊᓯᖏᑦ ᐊᑑᑎᒃᓴ) ᐊᑖᒍᑦ. ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᕆᔭᐅᕆᐊᕐᖓᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᒧᑦ ᔫᓂ 2019…

  ᓄᑖᕈᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᑦ

  ᐃᑯᓇ ᐊᓯᐊᖑᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᕆᐅᒥ ᐅᔨᖅᑐᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᖅ, ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓯᑲᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨᑦ ᐃᓚᖃᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᑐᖃᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᕆᐅᖓᑕ ᓯᓇᓂᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᕆᐅᖅᓴᐃᔪᒪᔪᑦ ᑭᐊᖅᑭᕕᑯᖓᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᓚᒥᐊᓗᒃ ᐃᓕᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᒃᓴᒃᑯᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᑕᕆᐅᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓚᖃᓗᒍ ᐅᒥᐊᖅᑐᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑐᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑕᕆᐅᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᒻᒥᔪᑎᒃᓴᒥᑦ. ᒪᐃ 6, 2019ᒥ, ᑖᓐᓇ ᐃᓕᐅᕈᓯᖅ ᐊᑐᒐᒃᓴᙳᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᑐᖅᓯᑎᑦᑎᕆᐅᖅᓴᔾᔪᓯᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᒥ. ᑕᑯᓗᒍ “Documents” (ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ) ᐊᑖᒍᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓇᔭᕐᒪᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᓂᕆᔭᕐᒥᒃ…

  ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖓ

  2019-ᒥ, ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓄᑦ ᑎᑎᕋᐃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓈᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐃᖏᕋᕕᒃᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᑦ. ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᑕᑯᒋᐊᕈᒃ ᐅᕙᓂ: https://www.ccg-gcc.gc.ca/publications/mcts-sctm/ramn-arnm/docs/RAMN-ARNM-2019-eng.pdf

  ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓄᑦ 2019 ᐃᖏᕐᕋᓂᖏᑦ ᐱᒋᐊᓕᕐᒥᔪᑦ

  The Canadian Coast Guard (CCG) announced that its 2019 Arctic operational season has commenced and will run until late December 2019. The CCG’s associated News Release is available at https://www.canada.ca/en/canadian-coast-guard/news/2019/06/canadian-coas…

  ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᒧᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᖅ

  The Nunavut Marine Council (NMC) has published a new 5-year Strategic Plan. The News Release can be viewed through the documents tab and the NMC Strategic Plan can be viewed through the Strategic Planning tab or in the Happening Now section.