Pilaqvit Uqauhiqaqvinut: Aktuaqpallangittut Umiakkuqni Aulariat

Tapkuat Kavamatkut Kanata qiniqtut uqauhiqaqviuni tapkuat Aktuaqpallangittut Umiakkuqni Aulariat. Malikhugit tapkuat Tariuqni Hapummini Parnaut, tamna Ukiuqtaqtuq Aktuaqpallangittut Umiakkuqni Aulariat (Aulariat) pigiaruta hivuliqatigigutauyuq tapkunanga Kanatamiuni Tariuqnut Munaqtit, Tingmiliqiyiitkut Kaanatami, tapkuatlu Kanatamiuni Imaliqiyit Kivgaqtit. Tapkuat Aulariat pigiaruta qiniqtut mikhigiaqni aktualaqnit umiakkuqnit angutikhanut, naalakni ilitquhiqnut uumatyutinutlu qanurililat inait, pivalliqtitni tariuqni aularianut hivuranaitni, hivuliqnilu hanivaiviuni Ukiuqtaqtumi. Taman ihumagiyauniqpaq tapkununga Aulariat pigiarutit ikayuqtigikhuni pivaliatitni aulatyutai havagutai ikayuqtuqni aulariat, naunaiqnilu hivulliutyaqni inai kivagaqtutit pivalirutai.

Kiuttaqnitit piqarutaulat turaqlugit tapkuat Kavamatkut Kanata uvaluniit atuqatigigutai tapkununga Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit turaqvigiluta.

Qakugu: April 1, 2021 – January 1, 2022