Inuit Unalu Kavamatkut Havaqatigiikniq

Pigiami pitquyangit, Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit (NMC) ihariahimmaaqniaqtait qanitpiaqtumik havaqatigiikniqmut avaliittumik katimayiuyut piliuqhimayuq aadlatqiinik aadlat timiqutigiyangit havaalik munariqaqtukhaqaqtut piyut ukununnga Ukiuqtaqtumi tariuqmi. Atauhiuyuq tunngavikmit ukunannga Nunavunmi Nunataarutit Angirutinginnit (NLCA) tugliuyuq munaqti qanuriliurutingit ukunannga tutquumavinga munariniqmut, taimaa Timiqutigiyangit Inuknut Kavamanganut (NWMB, NPC, NIRB unalu NWB), Inuit unalu Kavamatkut akhuuqtut havaqatigiigiamikni nakuuyumik pigiami unalu pitqugiami naunaiyainiq, unalu tunigiami naunaitkutanik, uqaqtakhangit, piyakhangillu angiqtakhanginniklu. Tamna pivallianiq havaqatigiikniqmut akhuurutauyuq inuup iniqtirutininnganut tamainnik NMC-kunnit Katimayiuyut taimaa 20nik ukiunik nalunaqtuqlu inniaqtuq ihariagiyauyumik havaanganik NMC-kunnit.

NMC kut main Inuit havaqatigiingit hamma

Nunavut Tunngavitkut (NTI):

Pipkaidjutigiyait Inuit titiraqhimayumi Nunavunmi Nunataarutit Angirutinginnit. NTI-kut tikinnahuarutingit atuliqtitaugiamilu Inuit maniliurutimut, inuknut unalu pitquhimut nakurudjutinga ukunuuna iliuraininnganit ukunannga NA.

Tamna pingahut (3) Avikturhimayumi Inuit Katimayiit (RIAS):

Pipkaidjutigiyuq Inuit nunaqaqtut nunavunmi 27 nunallaangit. Tamna atan’nguyauyut NTI unalu pingahut RIA-kunni piliurhimayuq tamna atan’nguyat katimayiingit ukunannga NTI Katimayiit Tukimuaqtittiuyunik.

Tamna pingahut (3) Avikturhimayumi Huradjat Timiqutigiyauyut (RWO-tkut):

Tamna Qikiqtaaluk Huradjat Katimayiit, tamna Kivalliq Huradjat Katimayiit unalu Kitikmeot Avikturhimayumi Huradjat Katimayiit Pipkaidjutigiyuq tamna An’nguhiqiitkut Timiqutigiyauyut tamarmikni ukunannga pingahut Nunavut avikturhimayuni. Tamna RWO-kut ikayuqtut munarigiami angunahuaqniqmut, unalu munarigiami angunahuaqniqmut piyangit unalu qanuriliurutingit, ukunani tamna katimayiuyut ukunannga HTO-kut uumani avikturhimayuni. Naunaitkutat uumuuna RWO-kut piinarialaqihimayut qaritauyakkut ukunannga Nunavut Inuit Huradjat Katimayiryuangat qaritauyakkut pulaarvinga.

Tamna 27nuyut (27) An’nguhiqiitkut Timiqutigiyauyut (HTO-kut):

Pipkaidjutigiyuq tamna Inuit An’nguhiqiitkut tamarmikni Nunavut nunallaanut. Naunaipkaigumi tamna NWMB unalu Avikturhimayumi Huradjat Timiqutigiyauyut (RWO-kut), tamna HTO-kut munariyaa tamna qanuriliurninnga angunahuaqniqmut ukunannga Inuit titiraqhimayumi tainiit ukunannga NLCA. Naunaitkutat tamna HTO-kut piinarialik qaritauyakkut ukunannga Nunavut Inuit Huradjat Katimayiryuangat qaritauyakkut pulaarvinga.

NMC kut kavamatkutni havaqatigilluangit hapkuat

Avatiliriyiitkut, Kavamanga Nunavut (DOE):

Munariyukhaq ukununnga ahiruqtailigiami Nunavuutim avatinga unalu nunguttailiniqmik aturninnga atuffaanginnarialiknik tutquumavingit. DOE-tkut pitquyangit kiuvagait munariniqmut nunami ittut maamaktittiyuktut huradjat, nanuitlu, tuktut umingmaillu. Piliqpaktuqlu munariplugulu avikturhimayumi pulaarviit nunaguttailininnganilu nayugangani. DOE-tkut maligaliuqtumik munariqaqtukhat ukunaniklu, aadlanit maliganginnit Nunavut Huradjat Maligaq.

Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu, Kavamatkut Nunavut:

Tapkuat Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu pinguqtauyut 2004-mi atuqhugu aipanik havariyaqaqni tapkuat Kavamatkut Nunavut. Tamna havanga tapkuat timingat ikayuqtuqni piqatauni inuqutainut tahaphuma nunatagauyuq pivaliatitninut aglivalianialu tahamna Nunavut maniliurutai.

Iqalukhiurniq unalu Tariuqmi Kaanata, Kaanatap Kavamanga (DFO):

Munarilugit iqalungit tariuqmilu maamaktiyuktut huradjat piqarninnga, ahiruqtailiplugit imaqmi nayugangit, unalu pipluni naunaiyainiq unalu katitiqluni naunaitkutat nunguttailigiami unalu pihimagiami tariuqmi unalu tariungittunik avatinga unalu tutquumavingit.

Tamna Kaanatami Huradjat Munariniq, Kaanatap Kavamanga (CWS):

Pilugit huradjat ihumaalutigiyauyut piyut kaanatap nunangani, nunguttaililugillu munarilugillu ikaaqtut tingmiat, nunavunmi akhuurutauyuq nayugangit unalu huradjat nungutpallialiqtut. CWS naunaiyaiyaqpaktutlu amihuni qanuritaakhaanik huradjat avatinganit. Unalu, Avatinga Kaanatap Pulaarviit Kaanata Timiqutigiyangit munarivagaa Nunavuutim kaanatami pulaarviit – Auyuittuq Nunavunmi Pulaarvik, Sirmilik Nunavunmi Pulaarvik unalu Quttinirpaaq Nunavunmi Pulaarvik.

Nanminiqutinga-Nunaqaqaaqhimayunut Ilaita unalu Inuliqiyit Kanata (CIRNAC)

Quinguyuq-Nunaqaqaqtut Piqatigikni Ukiuqtaqtumilu Havaktit Kanata (CIRNAC) kayuhiyut nutanguqni tapkuat nunaqyuaq-tapkununga-nunaqyuaq, Inuit-Quinguyuq, kavamatkut-tapkununga-kavamatkut piqatigikni tapkununga Kanata tapkuatlu First Nations Itqilrit, Inuit tapkuatlu Métis; nutanguqnit Kavamatkut Kanata havagutai pilariangi Nunaqaqaqtut inungnut piruqhaqni pilaqnit ikayuqtuqnilu ihumagiyai inmingnik-ihumaqhulaqnit; hivuliqnilu Kavamatkut Kanataup havangi Ukiuqtaqtumi.

Ingilraniqmut Kaanata (TC):

Munarilugit ukununnga atuliqtirutininnga qayangnaittuq naunaiqhimayumik, nakuuyumik avatiliriniqmullu munarilugit ingilraqvikhaq qanuriliurutingit Kaanatami. Qayangnaittumik unalu hapummiyumik hulilukaarutingit unalu tingmidjutikhamut, inuknut tingmidjutikhangit, tariuqmi qayangnaittumik, tariuqmi hapummidjutingit, havigalikmik ingilraqtipkaiyuq nunakkut qayangnaittumik, apqut qayangnaittumik, hapummidjutingit unalu qilamiuqtuqaqqat upalungaiyaqhimaniq, ingilraqvikhaq qayangnaqtunik tigumiaqtunnik, havigalikmik ingilraqtipkaiyuq unalu havigalikmik ingilraqtipkaidjutiniklu hapummidjutingit.

Kaanatami Umiaqyuaq Hikuirutigiyauyuq (CCG):

Nanminiriyaa aulapkaidjutigiyaalu tamna kaanatap kavamanga umiaq, unalu tuniyuq akhuurutauyut tariumi havaangit Kaanatamiutanut. Tamna Tariuqmi Maligaq tuniyuq Ministauyuq Imarmiutaliriniqmut unalu CCG munariyangit ukununnga tuniyuq ikayuutikhanik hukkuuriami, tariuqmi tuhaqtipkainiq unalu ingilrayut inikhairutiyut munariniqmut havaangit, hikuirutauyuq unalu hiku-munariniqmut havaangit, apqutinganik munariniq, tariuqmi qinirhiayut/annautjiuyut, tariuqmi halumailrunga kiudjutaut, unalu, ikayurniq ukuninnga aadlat kavamatkut havakvingit, katimayiit unalu timiqutigiyangit tunilutik umiat, tingmitit unalu aadlat havaangit. Tamna Kaanata Agyaqniq Maliganga tuniyuq tamna Minista havaangit unalu uqariiyaqtangit piyut ukununnga ikayuutikhanik hukkuuriami, qinirhiayut/annautjiuyut, halumailrumut kiudjutaut, unalu umiaq ingilrayut inikhairutiyut havaangit.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.