Ukiuqtaqtumi Katimayit Minihitauyut Atuqtilaqnit Makpiraliugauyut

Tamna 12nga Minihitauyut katimania tapkuat Ukiuqtaqtumi Katimayit naunaiqtat ningua malruk-ukiuk Icelandmiut Ikhivautaliunia ikhivvavia. Piqaqtitai pilaqnit naunaiyainiq angiqtaunilu tapkuat Katimayit huliniit pitaqhimanilu malikhugit tapkuat Icelandiut Ikhivautaliunia. Takukmiyailu tapkuat Russiamiut Katutyiqatigit atuqnia tamna havanguyuq ikhivautaliuniq tapkuninga Ukiuqtaqtumi Katimayit tuklikhaknut malruk ukiuk. Atuqtaulat tapkunanga Icelandmiuni Ikhivautaliuniq piyaulat hamani.

Qakugu: May 20, 2021