Hunauyangi tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit

Tamna Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit (NMC) avaliingungittuq timiqutigiyauyuq, kihimi hanalrutamik aturiami aadlanut piyut ayuitamiknik ilihimayanginniklu ukuat Nunavuutim Timiqutigiyangit Inuknut Kavamanganut uqariami tariuqmi ihumaalutigiyauyut hivitutqiat timiqutigiyauyup maliganganit. Angikliyuumiqninnga atayut tutquumavinga munariniqmut qanuriliurutingit piliurhimayut ukunuuna Nunavunmi Nunataarutit Angirutinginnit, NMC ihumaliurutingit angitqiyauyut ihuarhainiqmut ilauniqmullu ukunanit katimayiingit katimayiuyut havaktingillu ukunani Nunavunmi Uumajulirijirjuat Katimajingit (NWMB), tamna Nunavut Parnainirmut Katimayiingit (NPC), tamna Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit (NIRB), unalu Nunavut Imaligiyit Katimayit (NWB).

Ilitpalliqlugit hunauyaptingnik

NUNAVUNMI TARIUNGANUT PIYUT KATIMAYIINGIT ILAUNIQ

Tamna Nunavunmi Uumajulirijirjuat Katimajingit

Tamna Nunavunmi Uumajulirijirjuat Katimajingit (NWMB) hanalrutilluanguyuq huradjanik munariniqmut unalu munarilluarutigiyaa piinarialaqilugu huradjanut uumani Nunavunmi Nunangannut. NWMB-kut piqaqtuqlu ihivriuqtakhanganik pitqutigiquplugu tariuqmut munariniqmut piyuq uumani Nayugangani I uumanilu II qanittunullu tariuqmi. Nayugangani I piyuq tahapkununga imamut tununngani 61 degrees-mik nunauyami napayut piyuq Kaanataup nunanganut tariuqmut ukunannga tariumut kiklingaganut, ilaungittut ukunannga NSA aadlanikluuniit nunataarutinut nunagiyanganut. Nayugangani II piyuq imanganut Siqinirmiut, Kangirsualuup Iluani uumanilu Qikiqtaaluup Kupailu Tarrangata Ikirasanga ilaungittut ukunannga NSA aadlanikluuniit nunataarutinut nunagiyanganut. NWMB-kut ihumaliurutingit nungulaipkailugit huradjat uuktuutinikkut ukunanik Inuit Qaujimajatuqangit unalu Naunaiyainiqmut ilihimaniq.

Nunavut Parnaiyiit

Tamna Nunavut Parnaiyiit (NPC) piqaqtuq akhuurutauyumik pitquyangit titiraqhimayumi Nunavunmi Nunataarutit Angirutinginnit upalungaiyariami iliurairiami nunannga aturninnga ihumaliurut naunaiqtitaa pipkaiplugulut tutquumavinganik aturninnga pivallianinnganiklu. NPC-kut uqaqatigiyut kavamatkunnut, Inuit timiqutigiyauyut amigaittutlu aadlat timiqutigiyauyut kihimi NPC-kut munariyakhaa piliuriami kingulliqpaamik ihumaliurutingit qanuqtut nunannga aturninnga ihumaliurut piliuqtauniaqtut qanuqtutlu ihumaliurut munariniaqtaa nunannga Nunavunmi.

Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit

Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit (NIRB) Nunavuutim avatiliriniqmut ihivriuqniqmut timiqutigiyaa, munariniqaqhuni ihivriuriami ayurhautiginiaruknaqhiyaa havauhikhamut pitinnagu ihariagiyauyut laisinik, angirutinik tuniyaunginnarialik. NIRB-kut naunaiqtaillu munariniqmut pinahuarutit angiyunut pivallianiq havauhikhat angiqtauyut pigiamikni, munariniqmut havauhikhamut qanuriliurutingit anrirutautikhamullu NIRB-kut Havauhikhaq Naunaitkutaliriniq aturninnganut ukunannga pivallianiq. NIRB-kut tikinnahuarutinga hapummigiami atuliqtitaugiamilu nakurudjutingit ukunannga Avatinga unalu Nunavummiut ukunuuna ayurhautigiyuq naunaiyainiqmut havaaq.

Nunavut Imaligiyit Katimayit

Nunavut Imaligiyit Katimayit (NWB) inmikkut Timiqutigiyauyuq Maligaliurvinga aulapkaiyuq angiqatigiiktut aadlanit timiqutigiyauyut ihariagiyauyuqlu Nunavut Imangat unalu Nunavut Qaanganut Pilaarutingit Katimayiit Maligaq pitquyaugiami, munarigiami munarilugulu nunami imangit Nunavunmi ukunuuna tuniyauniq laisinik. NWB-kut pitquyangit tunigiamiukununnga nunguttailininnga aturninngalu imanganik Nunavunmi – kihimi ukunaungittumi kaanatami pulaarviinginni – taimaa tuniniaqtuq nakuutqiaq ikayuutikhat inuknut Nunavunmi ukunalluaqmullu Kaanatamiutanut tamainnut.

Tamna Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit (NMC) kinguvaqtaunnginnariaqaqtuq ukunannga atayut munariniqmut havaaq piliurhimayut ukunuuna Nunavunmi Nunataarutit Angirutinginnit, pipkaidjutiyuq Nunavunmi Uumajulirijirjuat Katimajingit (NWMB), tamna Nunavut Parnainirmut Katimayiingit (NPC), tamna Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit (NIRB) unalu Nunavut Imaligiyit Katimayit (NWB) munarigiami ihumaalutigiyauyut ayurhapkaidjutigiyaa tariuqmi ukunannga Nunavunmi Nunangannut. Nainaqhimayumik unniqtutai atuni timiuyut, nalautitaqlugit naqittaqvit qulaani.

Ilaulirit

HUNGMAT? Tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit ilagiarumayai inungnut ilitturiyauni tapkuatl piqatauni tariuqni pityutit. Niruaqhuni ilauttarniqmik piqaqtitnilu apiqutitit, uqauhit uqautyaunitlu tariuqni pigiarutinut, ikayulaqtutit hapummininut aturahuaqtitnilu tapkuat Nunavutmi tariuqni inai.

NAUNAIQPAALLIQLUTIK

Tariuqni Pigiarutit:

Tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit pitaqniaqtai ihumagiyaqtik havariplugit
pingahut aturniqhat havagutai, ilagiplugit pinahuaqtainut:
Hatqiqtitni ilittuqhautit, uqautyivakni kangiqhimanilu aturahuaquiniq, atuqpiaqtitni atuinaqni hapummini ihumatuyumiklu atuqni tahapkuat tariuqni inait tahamani Nunavutagauyup Iluani (NSA) hivituyumun ihuaqutauni tahapkuat Inuit, tapkuat inuqutai Nunavut inuqutailu Kanata, piplugit malikhaqni ihumagiyauyut tapkununga Inuit Qaujimajatuqangit tapkuatlu Nakataani 15 tapkunani Nunavut Angirutit (Tariuqni Inai).

Tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit ilagiarumayai inungnut ilitturiyauni tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit tapkuatlu tariuqni pityutit pityutiginiqpangi Inuit, Nunavummiut tapkuatlu Kanatamiut tuhaqhittugit pinahauqniqtik piqaqtittangi maligait uqautyinit havarinilu aturahauqtitni.

Ipikgiyauyukhanik

Malikhugit tapkuat Nunavut Angirutit, tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit ilauyut katutyiqatigikhutik pilat, tapkuanguni Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit, uvaluniit ilikkuqlutik, uqautyiniq aturahuaqunitlu ahiinut kavamait havakvit piplugit tapkuat tariuqni inait, tapkuatlu Kavamait ihumagiyaqaqtai taimaittut uqautyinit aturahuaqunitlu ihumaliulirumik tapkununga aktuanit tariuqni inait.

Uqautyiniq

Piruqhaqvigiplugu havaqmun turaqtut ilittuqhainiq uqautyiniqlu, tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit ilani havarilaqtat aturahuaqtitnit tamatkiumaniqhauyunut ihuaqhihimalatlu pityuhit tariuqnut maligait. Piplugu kayumiktumik allanguqpaliania tahamna Ukiuqtartuq tariuqni avatigiyai, pilaqtukhauvut tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit ququaqtaunit akulaitqiyamik aturahuaquninut tapkununga Inuit, Nunavummiut tahapkuatlu Kanatamiut tariuqni maligaqnut pityutit.

Tuhaumapkainit

TUHAGAKHALIAT

Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit Uqauhiit taapkununnga Kavamatuqakkut Kanatami Tunguyaaqtuq Manighiurniqmut Ihuaqnighakkut Havauhighat

Tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit uqauhiqaqvigiyat tapkuat Hungayartuq Maniliurutit Piqataunit Allilayuq. Una titiraqhimajaujuq uvunga Minihitauyuq Iqaluliqiyit Tariuqmiutaliriyit Kanata tapkuatlu Kanatamiuni Tariuqnut Munaqtit piyaulaq uumani Titiqat naunaipkutani.

August 16, 2021
Ququarutit Uuktuqtukhanut: IMPAC5

Tamna 5nga Hilaqyuaqmi Tariuqnut Hapumminit Inait Maligaliuqtit (IMPAC5) qiniqtut nakuuyunik uuktutit tuniyauni tapkunanga attaqtuyumik piyauvit tariuqnut hapummini inait havaktiuvaktut, piqatauyut, ilihaqvit, kavamatkut timiuyutlu, Nunaqaqaqtut inungnit, inmiguqtut inulrammiitlu havaktiuqpiaqtut.

August 16, 2021
Ukiuqtaqtumi Katimayit Minihitauyut Atuqtilaqnit Makpiraliugauyut

Tamna 12nga Minihitauyut katimania tapkuat Ukiuqtaqtumi Katimayit naunaiqtat ningua malruk-ukiuk Icelandmiut Ikhivautaliunia ikhivvavia. Piqaqtitai pilaqnit naunaiyainiq angiqtaunilu tapkuat Katimayit huliniit pitaqhimanilu malikhugit tapkuat Icelandiut Ikhivautaliunia.

August 16, 2021
Pilaqvit Uqauhiqaqvinut: Aktuaqpallangittut Umiakkuqni Aulariat

Tapkuat Kavamatkut Kanata qiniqtut uqauhiqaqviuni tapkuat Aktuaqpallangittut Umiakkuqni Aulariat. Malikhugit tapkuat Tariuqni Hapummini Parnaut, tamna Ukiuqtaqtuq Aktuaqpallangittut Umiakkuqni Aulariat (Aulariat) pigiaruta hivuliqatigigutauyuq tapkunanga Kanatamiuni Tariuqnut Munaqtit, Tingmiliqiyiitkut Kaanatami, tapkuatlu Kanatamiuni Imaliqiyit Kivgaqtit.

August 16, 2021
Takulugit tamangnik tuhaayaghat

Turaaqvighanut Titiraaghaq

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.