ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖓ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑲᑎᒪᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᓂᐅᔪᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᒪᐅᑉ ᐊᕙᑎᖓᓐᓂ ᐱᒋᐊᖅᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᓯᑲᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᒃᑯᓇᙵᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᓯᑲᖅᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓂᑦ. ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᑕᑯᒋᐊᕈᒃ ᐅᕙᓂ: https://storymaps.arcgis.com/stories/592bfe70251741b48b0a9786b75ff5d0

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.