Kanatamiuni Tariuqni Taiguat Atugakhaliat Atuqliqtitnia

Nuna, Imaq, Tariuq, Uvagut: Tamna Kanatamiuni Tariuqni Taiguat Atugakhaliat atuqliqtauyuq talvani Qiqailruq 16-mi, 2021. Tamna Nunaqyuaqmi Atugakhaliaq titiqhimanit 9 Huliniit Atqutaunit piqarutauyut atauttinut havagutai huliniqnut atuqtitlugit tapkuat United Nations QUlaunaqnit Tariuqni Naunaiyainiq tapkununga Ihuaqhihimani Pivaliatitnit (2021-2030). Taman Qulaunaqnit kivgaqtutauyuq atuqpiaqtunut pilaqnit tamaptingnut havaqatigiknivut ikayuriangi atuqpiaqni aaniaqtailiniqm ayyikkiktunik, ihuaqhihimanitlu piqatigikni tapkuat hilaqyuaqmi tariuqni tapkuatlu Kanataup imaqni apqutai tatayamun hivunikhamilu kinguvakhat. Tamna Atugakhaliaq piyaulaq hamani